مرورگر رکوردها

با استفاده از Genesys در داده‌های مربوط به رکوردها به کاوش بپردازید. برای بهبود جستجوی خویش، فیلترهایی مانند کشور مبدا، فرآورده کشاورزی، گونه‌ها یا طول و عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری را اضافه کنید.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

cassava
لندریس/کولتیوار سنتی
BRA

طول جغرافیایی

ارتفاع

شماره رکورد

سرده

1

BRA1A

Manihot

2

BRA1B

Manihot

3

BRA2

Manihot

4

BRA3

Manihot

5

BRA4

Manihot

6

BRA5

Manihot

7

BRA6

Manihot

8

BRA8

Manihot

9

BRA9

Manihot

10

BRA10

Manihot

11

BRA11

Manihot

12

BRA12

Manihot

13

BRA13

Manihot

14

BRA14

Manihot

15

BRA15

Manihot

16

BRA16

Manihot

17

BRA17

Manihot

18

BRA18

Manihot

19

BRA19

Manihot

20

BRA20

Manihot

21

BRA21

Manihot

22

BRA22

Manihot

23

BRA23

Manihot

24

BRA24

Manihot

25

BRA25

Manihot

26

CR26

Manihot

27

BRA26

Manihot

28

BRA27

Manihot

29

BRA28

Manihot

30

BRA30

Manihot

31

BRA31

Manihot

32

BRA32

Manihot

33

BRA33

Manihot

34

BRA36

Manihot

35

BRA55

Manihot

36

BRA56

Manihot

37

BRA57

Manihot

38

BRA58

Manihot

39

BRA59

Manihot

40

BRA60

Manihot

41

BRA61

Manihot

42

VEN62

Manihot

43

BRA62

Manihot

44

BRA64

Manihot

45

BRA65

Manihot

46

BRA66

Manihot

47

BRA67

Manihot

48

BRA68

Manihot

49

BRA69

Manihot

50

BRA70

Manihot