مرورگر رکوردها

با استفاده از Genesys در داده‌های مربوط به رکوردها به کاوش بپردازید. برای بهبود جستجوی خویش، فیلترهایی مانند کشور مبدا، فرآورده کشاورزی، گونه‌ها یا طول و عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری را اضافه کنید.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

forages

طول جغرافیایی

ارتفاع

شماره رکورد

سرده

1

1

Stylosanthes

2

1

Stylosanthes

3

ABY-AF 1

Medicago

4

DGI0001

Dactylis

5

DGP0001

Dactylis

6

DGC0001

Dactylis

7

HCP0001

Hedysarum

8

HCC0001

Hedysarum

9

MSC0001

Medicago

10

MSI0001

Medicago

11

MSP0001

Medicago

12

OVC0001

Onobrychis

13

APG 1

Trifolium

14

ABY-EUC_MS_001

Medicago

15

2

Stylosanthes

16

2

Stylosanthes

17

ABY-AF 2

Medicago

18

DGP0002

Dactylis

19

DGC0002

Dactylis

20

DGI0002

Dactylis

21

HCP0002

Hedysarum

22

HCC0002

Hedysarum

23

MSC0002

Medicago

24

MSI0002

Medicago

25

MSP0002

Medicago

26

APG 2

Trifolium

27

ABY-EUC_MS_002

Medicago

28

3

Stylosanthes

29

WV 3

Lolium

30

ABY-AF 3

Medicago

31

DGP0003

Dactylis

32

DGI0003

Dactylis

33

DGC0003

Dactylis

34

HCC0003

Hedysarum

35

HCP0003

Hedysarum

36

MSC0003

Medicago

37

MSP0003

Medicago

38

MSI0003

Medicago

39

APG 3

Trifolium

40

P000003

Medicago

41

ABY-EUC_MS_003

Medicago

42

ROM003:3936

Dactylis

43

ROM003:3937

Dactylis

44

ROM003:3938

Dactylis

45

ROM003:3939

Dactylis

46

ROM003:3940

Dactylis

47

ROM003:3941

Dactylis

48

ROM003:3942

Dactylis

49

ROM003:3943

Dactylis

50

ROM003:3944

Dactylis