مرورگر رکوردها

با استفاده از Genesys در داده‌های مربوط به رکوردها به کاوش بپردازید. برای بهبود جستجوی خویش، فیلترهایی مانند کشور مبدا، فرآورده کشاورزی، گونه‌ها یا طول و عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری را اضافه کنید.

در حال بارگذاری داده‌ها از Genesys...

wheat

طول جغرافیایی

ارتفاع

شماره رکورد

سرده

1

TAk

Triticum

2

TAi

Triticum

3

TAh

Triticum

4

TAf

Triticum

5

TAe

Triticum

6

TAg

Triticum

7

TAc

Triticum

8

TAb

Triticum

9

TAd

Triticum

10

TAa

Triticum

11

CIae 1

Aegilops

12

GSTR 1

Triticum

13

G 1

Triticum

14

DW 1

Triticum

15

BW 1

Triticum

16

1

Aegilops

17

SASAWH001

Triticum

18

GB00001

Triticum

19

AG1

Triticum

20

n.n.001b

Triticum

21

n.n.001

Triticum

22

ID1

Triticum

23

TA00001

Triticum

24

AGG1WHEA

Triticum

25

1

Triticum

26

1AR01

Triticum

27

1MA01

Triticum

28

1V01

Triticum

29

1SK01

Triticum

30

1P01

Triticum

31

1M01

Triticum

32

1A01

Triticum

33

1B01

Triticum

34

1U01

Triticum

35

1DC01

Triticum

36

1TG01

Triticum

37

1V02

Triticum

38

1P02

Triticum

39

1M02

Triticum

40

1A02

Triticum

41

1B02

Triticum

42

1U02

Triticum

43

1TG02

Triticum

44

1TI02

Triticum

45

1V03

Triticum

46

1P03

Triticum

47

1M03

Triticum

48

1A03

Triticum

49

1B03

Triticum

50

1V04

Triticum