نمایه کشور: آنگولا

آنگولا

کشور:

فهرست کشور آنگولا

اطلاعات بیشتر:

رکوردها در Genesys:

ISO:
ISO-3166 3-alpha: AGO, ISO-3166 2-alpha: AO
آنگولا یکی از طرفین «پیمان بین‌المللی ذخایر ژنتیکی گیاهی در زمینه غذا و کشاورزی» (ITPGRFA) است.

0 رکورد در مؤسسات این کشور

1 موسسه در WIEWS ثبت شده است