نمایه کشور: ارمنستان

ارمنستان

کشور:

فهرست کشور ارمنستان

اطلاعات بیشتر:

رکوردها در Genesys:

ISO:
ISO-3166 3-alpha: ARM, ISO-3166 2-alpha: AM
ارمنستان یکی از طرفین «پیمان بین‌المللی ذخایر ژنتیکی گیاهی در زمینه غذا و کشاورزی» (ITPGRFA) است.