نمایه کشور: استرالیا

استرالیا

کشور:

فهرست کشور استرالیا

اطلاعات بیشتر:

رکوردها در Genesys:

ISO:
ISO-3166 3-alpha: AUS, ISO-3166 2-alpha: AU
استرالیا یکی از طرفین «پیمان بین‌المللی ذخایر ژنتیکی گیاهی در زمینه غذا و کشاورزی» (ITPGRFA) است.

23 موسسه در WIEWS ثبت شده است