نمایه کشور: برزیل

برزیل

کشور:

اطلاعات بیشتر:

رکوردها در Genesys:

ISO:
ISO-3166 3-alpha: BRA, ISO-3166 2-alpha: BR
برزیل یکی از طرفین «پیمان بین‌المللی ذخایر ژنتیکی گیاهی در زمینه غذا و کشاورزی» (ITPGRFA) است.

194,833 رکورد در مؤسسات این کشور

35,742 رکورد

17,403 رکورد

8,822 رکورد

4,733 رکورد

3,806 رکورد

3,116 رکورد

2,842 رکورد

1,288 رکورد

630 رکورد

578 رکورد

542 رکورد

472 رکورد

367 رکورد

291 رکورد

91 رکورد

47 موسسه در WIEWS ثبت شده است