نمایه کشور: کلمبیا

کلمبیا

کشور:

فهرست کشور کلمبیا

اطلاعات بیشتر:

رکوردها در Genesys:

ISO:
ISO-3166 3-alpha: COL, ISO-3166 2-alpha: CO

66,787 رکورد در مؤسسات این کشور

25 موسسه در WIEWS ثبت شده است