نمایه کشور: German Democratic Republic

German Democratic Republic

کشور:

فهرست کشور German Democratic Republic

رکوردها در Genesys:

ISO:
ISO-3166 3-alpha: DDR, ISO-3166 2-alpha: DD
این مدخل مربوط به گذشته است.

0 رکورد در مؤسسات این کشور

0 موسسه در WIEWS ثبت شده است