نمایه کشور: آلمان

آلمان

کشور:

اطلاعات بیشتر:

رکوردها در Genesys:

ISO:
ISO-3166 3-alpha: DEU, ISO-3166 2-alpha: DE
آلمان یکی از طرفین «پیمان بین‌المللی ذخایر ژنتیکی گیاهی در زمینه غذا و کشاورزی» (ITPGRFA) است.

180,308 رکورد در مؤسسات این کشور

1,132 رکورد

158 رکورد

45 رکورد

41 رکورد

36 رکورد

25 رکورد

7 رکورد

4 رکورد

94 موسسه در WIEWS ثبت شده است