نمایه کشور: اسپانیا

اسپانیا

کشور:

فهرست کشور اسپانیا

اطلاعات بیشتر:

رکوردها در Genesys:

ISO:
ISO-3166 3-alpha: ESP, ISO-3166 2-alpha: ES
اسپانیا یکی از طرفین «پیمان بین‌المللی ذخایر ژنتیکی گیاهی در زمینه غذا و کشاورزی» (ITPGRFA) است.

84,255 رکورد در مؤسسات این کشور

42 موسسه در WIEWS ثبت شده است