نمایه کشور: فرانسه

فرانسه

کشور:

فهرست کشور فرانسه

اطلاعات بیشتر:

رکوردها در Genesys:

ISO:
ISO-3166 3-alpha: FRA, ISO-3166 2-alpha: FR
فرانسه یکی از طرفین «پیمان بین‌المللی ذخایر ژنتیکی گیاهی در زمینه غذا و کشاورزی» (ITPGRFA) است.

54 موسسه در WIEWS ثبت شده است