نمایه کشور: مجارستان

مجارستان

کشور:

فهرست کشور مجارستان

اطلاعات بیشتر:

رکوردها در Genesys:

ISO:
ISO-3166 3-alpha: HUN, ISO-3166 2-alpha: HU
مجارستان یکی از طرفین «پیمان بین‌المللی ذخایر ژنتیکی گیاهی در زمینه غذا و کشاورزی» (ITPGRFA) است.

49,367 رکورد در مؤسسات این کشور

49,367 رکورد

26 موسسه در WIEWS ثبت شده است