نمایه کشور: کنیا

کنیا

کشور:

اطلاعات بیشتر:

رکوردها در Genesys:

ISO:
ISO-3166 3-alpha: KEN, ISO-3166 2-alpha: KE
کنیا یکی از طرفین «پیمان بین‌المللی ذخایر ژنتیکی گیاهی در زمینه غذا و کشاورزی» (ITPGRFA) است.

64,110 رکورد در مؤسسات این کشور