نمایه کشور: لیتوانیا

لیتوانیا

کشور:

فهرست کشور لیتوانیا

اطلاعات بیشتر:

رکوردها در Genesys:

ISO:
ISO-3166 3-alpha: LTU, ISO-3166 2-alpha: LT
لیتوانیا یکی از طرفین «پیمان بین‌المللی ذخایر ژنتیکی گیاهی در زمینه غذا و کشاورزی» (ITPGRFA) است.