نمایه کشور: مونته‌نگرو

مونته‌نگرو

کشور:

فهرست کشور مونته‌نگرو

اطلاعات بیشتر:

رکوردها در Genesys:

ISO:
ISO-3166 3-alpha: MNE, ISO-3166 2-alpha: ME
مونته‌نگرو یکی از طرفین «پیمان بین‌المللی ذخایر ژنتیکی گیاهی در زمینه غذا و کشاورزی» (ITPGRFA) است.

0 موسسه در WIEWS ثبت شده است