نمایه کشور: پرتغال

پرتغال

کشور:

فهرست کشور پرتغال

اطلاعات بیشتر:

رکوردها در Genesys:

ISO:
ISO-3166 3-alpha: PRT, ISO-3166 2-alpha: PT
پرتغال یکی از طرفین «پیمان بین‌المللی ذخایر ژنتیکی گیاهی در زمینه غذا و کشاورزی» (ITPGRFA) است.

57 موسسه در WIEWS ثبت شده است