نمایه کشور: رومانی

رومانی

کشور:

فهرست کشور رومانی

اطلاعات بیشتر:

رکوردها در Genesys:

ISO:
ISO-3166 3-alpha: ROU, ISO-3166 2-alpha: RO
رومانی یکی از طرفین «پیمان بین‌المللی ذخایر ژنتیکی گیاهی در زمینه غذا و کشاورزی» (ITPGRFA) است.

40,282 رکورد در مؤسسات این کشور

17,519 رکورد