نمایه کشور: سودان

سودان

کشور:

اطلاعات بیشتر:

رکوردها در Genesys:

ISO:
ISO-3166 3-alpha: SDN, ISO-3166 2-alpha: SD
سودان یکی از طرفین «پیمان بین‌المللی ذخایر ژنتیکی گیاهی در زمینه غذا و کشاورزی» (ITPGRFA) است.

46 رکورد در مؤسسات این کشور