نمایه کشور: USSR

USSR, Union of Soviet Socialist Republics

کشور:

فهرست کشور USSR, Union of Soviet Socialist Republics

رکوردها در Genesys:

ISO:
ISO-3166 3-alpha: SUN, ISO-3166 2-alpha: SU
این مدخل مربوط به گذشته است.

0 رکورد در مؤسسات این کشور

91 موسسه در WIEWS ثبت شده است