نمایه کشور: سوئد

سوئد

کشور:

اطلاعات بیشتر:

رکوردها در Genesys:

ISO:
ISO-3166 3-alpha: SWE, ISO-3166 2-alpha: SE
سوئد یکی از طرفین «پیمان بین‌المللی ذخایر ژنتیکی گیاهی در زمینه غذا و کشاورزی» (ITPGRFA) است.

34,255 رکورد در مؤسسات این کشور