نمایه کشور: جزایر ویرجین ایالات متحده

جزایر ویرجین ایالات متحده

کشور:

فهرست کشور جزایر ویرجین ایالات متحده

رکوردها در Genesys:

ISO:
ISO-3166 3-alpha: VIR, ISO-3166 2-alpha: VI

0 رکورد در مؤسسات این کشور

0 موسسه در WIEWS ثبت شده است