USDA ARS NPGS USDA

این محتوا به زبان شما موجود نیست. لطفاً اگر می‌توانید به ترجمه آن کمک کنید با ما تماس بگیرید!

شاخص تمامیت داده‌های پاسپورت

امتیاز PDCI میانگین برای رکوردهای 582,397 معادل ‎6.02‎ می‌باشد، که دارای حداقل امتیاز ‎2.65‎ و حداکثر امتیاز ‎8.55‎ است.

مطالعه درباره شاخص تمامیت داده‌های پاسپورت