جزییات موسسه

Research Institute of Crop Husbandry
کد موسسه
AZE003
نوع
Governmental
کشور
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
40.53098
طول جغرافیایی
49.87724
محصولات دارای بیشترین نماینده
barley
beans
wheat
chickpea
fababean
سایر
12
نامشخص
293
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
barley
241
beans
85
bean
83
wheat
78
chickpea
24
سایر
167
نامشخص
61
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Hordeum
Phaseolus
Triticum
Aegilops
Medicago
سایر
125
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Hordeum vulgare
Phaseolus vulgaris
Triticum aestivum
Triticum durum
Aegilops cylindrica
سایر
223
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
23 February 2019
26 September 2017
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
200
150
100
50
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 366 عبارت است از 5.94. نمره کمینه 3.90 و نمره بیشینه 8.50 است.