جزییات موسسه

Horticulture and Subtropical Crops Research Institute
کد موسسه
AZE009
نوع
Governmental
کشور
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
41.36
طول جغرافیایی
48.51
محصولات دارای بیشترین نماینده
apple
نامشخص
1,743
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
apple
275
hazel,hazelnut
166
pear
143
pomegranate
117
walnut
49
سایر
396
نامشخص
872
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Corylus
Pyrus
Malus
Punica
Cerasus
سایر
786
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Corylus avellana
Pyrus communis
Malus domestica
Punica granatum
Juglans regia
سایر
804
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
23 February 2019
26 September 2017
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
400
300
200
100
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 1,009 عبارت است از 6.47. نمره کمینه 4.70 و نمره بیشینه 7.40 است.