جزییات موسسه

Association de l'Arboretum du Vallon de l'Aubonne
کد موسسه
CHE006
نوع
Private
کشور
پیوند اینترنتی
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
46.3
طول جغرافیایی
6.24
محصولات دارای بیشترین نماینده
apple
نامشخص
145
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
apple
77
pear
44
sweet cherry tree
31
sweet cherry
26
pear tree
23
سایر
21
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Prunus
Malus
Pyrus
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Malus domestica
Pyrus communis
Prunus avium
Prunus domestica
Prunus cerasus
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
7 September 2019
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
300
225
150
75
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 222 عبارت است از 4.28. نمره کمینه 4.05 و نمره بیشینه 7.75 است.