جزییات موسسه

Junta de Andalucía. Consejería de Agricultura y Pesca. Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica. Centro Alameda del Obispo
کد موسسه
ESP046
نوع
Governmental
کشور
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
37.53
طول جغرافیایی
-4.46
محصولات دارای بیشترین نماینده
chickpea
fababean
نامشخص
579
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
Olivo
425
chickpea
273
faba bean
261
Garbanzo
189
Haba
149
سایر
2
نامشخص
3
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Cicer
Olea
Vicia
Asparagus
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Cicer arietinum
Olea europaea
Vicia faba
Asparagus officinalis
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
7 September 2019
26 September 2017
21 September 2017
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
800
600
400
200
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 1,302 عبارت است از 5.19. نمره کمینه 2.80 و نمره بیشینه 8.40 است.