جزییات موسسه

Junta de Castilla y León. Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León. Centro de Investigación de Zamadueñas
کد موسسه
ESP109
نوع
Governmental
کشور
پیوند اینترنتی
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
41.39
طول جغرافیایی
-4.43
محصولات دارای بیشترین نماینده
chickpea
lentil
carrot
forages
grasspea
نامشخص
1,552
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
pea
955
Manzano
73
Peral
47
Garbanzo
43
Yero
33
سایر
289
نامشخص
178
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Pisum
Malus
Lens
Pyrus
Cicer
سایر
429
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Pisum sativum
Malus domestica
Lens culinaris
Pyrus communis
Cicer arietinum
سایر
431
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
7 September 2019
26 September 2017
21 September 2017
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
500
375
250
125
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 1,611 عبارت است از 5.43. نمره کمینه 3.55 و نمره بیشینه 8.50 است.