جزییات موسسه

Región de Murcia. Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario. Fruticultura
کد موسسه
ESP133
نوع
Governmental
کشور
پیوند اینترنتی
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
38
طول جغرافیایی
-1.3
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
Melocotonero
123
walnut
110
Ciruelo
55
Morera
45
Pistachero
41
سایر
166
نامشخص
116
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Prunus
Juglans
Morus
Pistacia
Capsicum
سایر
97
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Prunus armeniaca
Prunus persica
Juglans regia
Prunus domestica
Morus alba
سایر
200
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
7 September 2019
26 September 2017
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
400
300
200
100
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 555 عبارت است از 4.58. نمره کمینه 3.50 و نمره بیشینه 8.50 است.