جزییات موسسه

Henry Doubleday Research Association
کد موسسه
GBR017
نوع
Non-Governmental
پیوند اینترنتی
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
52.36714
طول جغرافیایی
-1.41395
محصولات دارای بیشترین نماینده
tomato
pea
lettuce
squashes
carrot
سایر
9
نامشخص
498
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
tomato
190
pea
134
climbing french bean
98
dwarf french bean
64
broad bean
51
سایر
305
نامشخص
36
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Phaseolus
Lycopersicon
Pisum
Brassica
Vicia
سایر
194
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Lycopersicon esculentum
Phaseolus vulgaris
Pisum sativum
Vicia faba
Brassica oleracea
سایر
253
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
7 September 2019
26 September 2017
21 September 2017
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
700
525
350
175
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 816 عبارت است از 3.46. نمره کمینه 2.90 و نمره بیشینه 3.85 است.