جزییات موسسه

Institute for Seed and Seedlings
کد موسسه
HRV053
نوع
Governmental
کشور
پیوند اینترنتی
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
45.525
طول جغرافیایی
18.6751
محصولات دارای بیشترین نماینده
wheat
barley
soybeans
maize
prosomillet
سایر
1
نامشخص
79
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
winter wheat
79
spring barley
38
winter barley
29
soya bean
28
oilseed rape
14
سایر
76
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Triticum
Hordeum
Glycine
Brassica
Avena
سایر
52
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Triticum aestivum
Hordeum vulgare
Glycine max
Brassica napus
Avena sativa
سایر
58
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
8 September 2019
26 September 2017
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
130
97.5
65
32.5
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 260 عبارت است از 7.75. نمره کمینه 4.70 و نمره بیشینه 8.90 است.