جزییات موسسه

CREA-Centro di Ricerca Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura, sede di Caserta
کد موسسه
ITA379
نوع
Governmental
کشور
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
41.04
طول جغرافیایی
14.2
محصولات دارای بیشترین نماینده
apple
نامشخص
1,093
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
apricot
250
apple
216
peach
120
Cherry
102
pear
80
سایر
376
نامشخص
165
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Prunus
Malus
Pyrus
Juglans
Corylus
سایر
176
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Prunus armeniaca
Malus domestica
Prunus persica
Prunus avium
Pyrus communis
سایر
381
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
8 September 2019
2 December 2018
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
400
300
200
100
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 1,309 عبارت است از 5.22. نمره کمینه 2.15 و نمره بیشینه 8.80 است.