جزییات موسسه

CREA-Centro di Ricerca Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura, sede di Caserta
کد موسسه
نوع
Governmental
کشور
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
۴۱٫۰۴
طول جغرافیایی
۱۴٫۲
محصولات دارای بیشترین نماینده
apple
نامشخص
۹۵۶
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
apricot
۲۵۰
apple
۲۱۴
peach
۱۲۰
Cherry
۱۰۲
pear
۸۰
سایر
۳۷۶
نامشخص
۲۸
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Prunus
Malus
Pyrus
Juglans
Corylus
سایر
۱۴۶
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Prunus armeniaca
Malus domestica
Prunus persica
Prunus avium
Pyrus communis
سایر
۳۲۸
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
11 May 2020
11 February 2020
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 1,170 عبارت است از 5.35. نمره کمینه 3.00 و نمره بیشینه 8.80 است.