جزییات موسسه

CREA-Centro di Ricerca Cerealicoltura e Colture Industriali - sede di Foggia
کد موسسه
نوع
Governmental
کشور
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
۴۱٫۲۴
طول جغرافیایی
۱۵٫۳۹
محصولات دارای بیشترین نماینده
نامشخص
۱۴۱
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
durum wheat
۱٬۱۴۴
wheat
۳۳۳
Frumento dicoccoides
۸۵
Frumento turanico
۲۲
Frumento polonico
۲۰
سایر
۱۴
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Triticum
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Triticum turgidum
Triticum aestivum
Triticum durum
Triticum spherococcum
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
11 May 2020
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 1,618 عبارت است از 5.00. نمره کمینه 4.25 و نمره بیشینه 6.95 است.