جزییات موسسه

CREA-Centro di Ricerca Cerealicoltura e Colture Industriali - sede di Foggia
کد موسسه
ITA381
نوع
Governmental
کشور
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
41.24
طول جغرافیایی
15.39
محصولات دارای بیشترین نماینده
wheat
نامشخص
141
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
durum wheat
1,144
wheat
333
Frumento dicoccoides
85
Frumento turanico
22
Frumento polonico
20
سایر
14
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Triticum
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Triticum turgidum
Triticum aestivum
Triticum durum
Triticum spherococcum
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
8 September 2019
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
2000
1500
1000
500
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 1,618 عبارت است از 5.00. نمره کمینه 4.25 و نمره بیشینه 6.05 است.