جزییات موسسه

Botanical Garden of Plant Breeding and Acclimatization Institute
کد موسسه
POL022
نوع
Governmental
کشور
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
53.174241
طول جغرافیایی
18.046711
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
perennial ryegrass
13
نامشخص
105
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Lolium
Carex
Festuca
Poa
Bromus
سایر
55
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Lolium perenne
Poa pratensis
Anthoxanthum odoratum
Carex ovalis
Festuca rubra
سایر
77
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
8 September 2019
26 September 2017
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
60
45
30
15
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 107 عبارت است از 5.81. نمره کمینه 2.95 و نمره بیشینه 8.10 است.