BYDG POL022

Botanical Garden of Plant Breeding and Acclimatization Institute

سازمان‌ها و شبکه‌ها:

رکوردها در Genesys:

13

مجموعه داده‌های بیشتر در Genesys:

0

فراورده‌هایی که بیشتر به نمایش در آمده است

نامشخص
13

نام فراورده‌هایی که بیشتر به نمایش در آمده است

سرده‌هایی که بیشتر به نمایش در آمده است

گونه‌هایی که بیشتر به نمایش در آمده است

شاخص تمامیت داده‌های پاسپورت

امتیاز PDCI میانگین برای رکوردهای 13 معادل ‎6.51‎ می‌باشد، که دارای حداقل امتیاز ‎4.95‎ و حداکثر امتیاز ‎8.10‎ است.

مطالعه درباره شاخص تمامیت داده‌های پاسپورت

آخرین به‌روزرسانی‌های داده‌های پاسپورت