جزییات موسسه

Research Institute of Horticulture
کد موسسه
POL101
نوع
Governmental
کشور
پیوند اینترنتی
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
51.960309
طول جغرافیایی
20.143537
محصولات دارای بیشترین نماینده
apple
forages
نامشخص
3,275
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
apple
684
Didier's tulip
307
tulip
300
sweet cherry
168
common pear
163
سایر
768
نامشخص
1,571
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Allium
Malus
Tulipa
Vitis
Prunus
سایر
821
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Malus domestica
Allium sativum
Tulipa gesneriana
Tulipa sp.
Vitis sp.
سایر
1,898
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
8 January 2020
24 February 2019
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
1200
900
600
300
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 3,961 عبارت است از 5.78. نمره کمینه 1.75 و نمره بیشینه 8.20 است.