جزییات موسسه

Research Institute of Horticulture
کد موسسه
نوع
Governmental
کشور
پیوند اینترنتی
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
۵۱٫۹۶۰۳۰۹
طول جغرافیایی
۲۰٫۱۴۳۵۳۷
محصولات دارای بیشترین نماینده
apple
forages
نامشخص
۳٬۲۷۳
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
apple
۶۸۴
Didier's tulip
۳۰۷
tulip
۳۰۰
sweet cherry
۱۶۸
common pear
۱۶۳
سایر
۷۶۸
نامشخص
۱٬۵۶۹
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Malus
Tulipa
Vitis
Prunus
سایر
۸۲۱
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Malus domestica
Allium sativum
Tulipa gesneriana
Tulipa sp.
Vitis sp.
سایر
۱٬۸۹۷
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
۸ اکتبر ۲۰۲۰
۱۱ فوریه ۲۰۲۰
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 3,959 عبارت است از 5.85. نمره کمینه 1.75 و نمره بیشینه 8.20 است.