جزییات موسسه

University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Timisoara
کد موسسه
ROM023
نوع
Governmental
کشور
پیوند اینترنتی
www.usab-tm.ro
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
45.78281
طول جغرافیایی
21.215693
محصولات دارای بیشترین نماینده
sunflower
wheat
oat
forages
barley
سایر
23
نامشخص
552
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
corn
164
kidney bean
158
pumpkin
45
sunflower
23
common wheat
22
سایر
257
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Zea
Phaseolus
Cucurbita
Triticum
Allium
سایر
233
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Zea mays
Phaseolus vulgaris
Cucurbita pepo
Helianthus annuus
Allium sativum
سایر
256
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
8 September 2019
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
800
600
400
200
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 669 عبارت است از 5.97. نمره کمینه 4.00 و نمره بیشینه 6.40 است.