جزییات موسسه

University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Timisoara
کد موسسه
ROM023
نوع
Governmental
کشور
پیوند اینترنتی
www.usab-tm.ro
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
۴۵٫۷۸۲۸۱
طول جغرافیایی
۲۱٫۲۱۵۶۹۳
محصولات دارای بیشترین نماینده
sunflower
wheat
oat
forages
barley
سایر
۲۲
نامشخص
۵۵۳
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
corn
۱۶۴
kidney bean
۱۵۸
pumpkin
۴۵
sunflower
۲۳
common wheat
۲۲
سایر
۲۵۷
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Phaseolus
Cucurbita
Triticum
Allium
سایر
۲۳۳
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Zea mays
Phaseolus vulgaris
Cucurbita pepo
Helianthus annuus
Allium sativum
سایر
۲۵۶
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
10 February 2020
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 669 عبارت است از 5.96. نمره کمینه 4.00 و نمره بیشینه 6.40 است.