جزییات موسسه

Podil's'ka State Agrarian-Technical Academy
کد موسسه
UKR130
نوع
Governmental
کشور
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
48.41
طول جغرافیایی
26.34
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
buckwheat
625
نامشخص
1
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Fagopyrum
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Fagopyrum esculentum
Fagopyrum tataricum
Fagopyrum ancestralis
Fagopyrum cymosum
Fagopyrum giganteum
سایر
2
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
8 September 2019
26 September 2017
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
300
225
150
75
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 625 عبارت است از 4.24. نمره کمینه 2.70 و نمره بیشینه 8.00 است.