المجموعة الفرعية

Yam core collection

An attempt was made to re-define the previously developed yam (Dioscorea spp.) core collection using 56 morphological traits. This re-defined core collection is more valuable than the original core since it represents true-to-type accessions ensuring reliability for enhanced utilization of germplasm in yam improvement programs. Information on additional acquired germplasm and presence of duplicates or mislabelled accessions in the entire collection was also used. The re-defined core collection represents about 20% of the entire collection.

It included six Dioscorea species, of which accessions of Dioscorea rotundata are in the majority (73.54%) followed by Dioscorea alata (21.35%), Dioscorea bulbifera (1.66%), Dioscorea cayenensis (1.42%), Dioscorea dumetorum (1.42%) and Dioscorea esculenta (0.59%). The Shannon weaver diversity index and principal component analysis revealed the maximum diversity captured in the core from the base collection.

البيانات التعريفية للمجموعة الفرعية


منشئو المجموعات الفرعية


قيِّم البيانات
Badara Gueye International Institute of Tropical Agriculture (IITA)
قيِّم البيانات
Michael Abberton International Institute of Tropical Agriculture (IITA)
قيِّم البيانات
Gezahegn Girma International Institute of Tropical Agriculture (IITA)
قيِّم البيانات
Antonio Lopez-Montes International Institute of Tropical Agriculture (IITA)
قيِّم البيانات
Sam Ofodile International Institute of Tropical Agriculture (IITA)
قيِّم البيانات
Jorge Franco International Institute of Tropical Agriculture (IITA)

البيانات والموارد


بيانات هوية وصف الهوية متعدد المحاصيل

MCPD - 87b37f61-9ada-4588-bc8d-9dbcb2d04f7b.xlsx

Apply custom filters to accessions in this subset

Explore subset accessions on the map

المُدخلات

قائمة المُدخلات المضمنة في المجموعة الفرعية

١. TDa-1001Dioscorea alata L. • الصنف التقليدي/ السلالة التقليدية+ إضافة إلى قائمتي
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/J97Y5
٢. TDa-1008Dioscorea alata L. • الصنف التقليدي/ السلالة التقليدية+ إضافة إلى قائمتي
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/J99Y*
٣. TDa-1009Dioscorea alata L. • الصنف التقليدي/ السلالة التقليدية+ إضافة إلى قائمتي
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/J99Z~
٤. TDa-1010Dioscorea alata L. • الصنف التقليدي/ السلالة التقليدية+ إضافة إلى قائمتي
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/J9A0$
٥. TDa-1014Dioscorea alata L. • الصنف التقليدي/ السلالة التقليدية+ إضافة إلى قائمتي
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/J9A41
٦. TDa-1017Dioscorea alata L. • الصنف التقليدي/ السلالة التقليدية+ إضافة إلى قائمتي
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/J9A74
٧. TDa-1020Dioscorea alata L. • الصنف التقليدي/ السلالة التقليدية+ إضافة إلى قائمتي
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/J9AA7
٨. TDa-1027Dioscorea alata L. • الصنف التقليدي/ السلالة التقليدية+ إضافة إلى قائمتي
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/J9AHE
٩. TDa-1030Dioscorea alata L. • الصنف التقليدي/ السلالة التقليدية+ إضافة إلى قائمتي
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/J9AMH
١٠. TDa-1033Dioscorea alata L. • الصنف التقليدي/ السلالة التقليدية+ إضافة إلى قائمتي
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/J9AQM
١١. TDa-1036Dioscorea alata L. • الصنف التقليدي/ السلالة التقليدية+ إضافة إلى قائمتي
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/J9ATQ
١٢. TDa-1043Dioscorea alata L. • الصنف التقليدي/ السلالة التقليدية+ إضافة إلى قائمتي
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/J9B1Y
١٣. TDa-1045Dioscorea alata L. • الصنف التقليدي/ السلالة التقليدية+ إضافة إلى قائمتي
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/J9B3*
١٤. TDa-1047Dioscorea alata L. • الصنف التقليدي/ السلالة التقليدية+ إضافة إلى قائمتي
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/J96T6
١٥. TDa-1051Dioscorea alata L. • الصنف التقليدي/ السلالة التقليدية+ إضافة إلى قائمتي
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/J9B7U
١٦. TDa-1056Dioscorea alata L. • الصنف التقليدي/ السلالة التقليدية+ إضافة إلى قائمتي
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/J9BC4
١٧. TDa-1062Dioscorea alata L. • الصنف التقليدي/ السلالة التقليدية+ إضافة إلى قائمتي
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/J9ZWZ
١٨. TDa-1066Dioscorea alata L. • الصنف التقليدي/ السلالة التقليدية+ إضافة إلى قائمتي
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/JA00=
١٩. TDa-1079Dioscorea alata L. • الصنف التقليدي/ السلالة التقليدية+ إضافة إلى قائمتي
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/JA0DB
٢٠. TDa-1082Dioscorea alata L. • الصنف التقليدي/ السلالة التقليدية+ إضافة إلى قائمتي
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/JA0GE
٢١. TDa-1083Dioscorea alata L. • الصنف التقليدي/ السلالة التقليدية+ إضافة إلى قائمتي
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/JA0HF
٢٢. TDa-1084Dioscorea alata L. • الصنف التقليدي/ السلالة التقليدية+ إضافة إلى قائمتي
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/JA0JG
٢٣. TDa-1085Dioscorea alata L. • الصنف التقليدي/ السلالة التقليدية+ إضافة إلى قائمتي
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/J97W3
٢٤. TDa-1092Dioscorea alata L. • الصنف التقليدي/ السلالة التقليدية+ إضافة إلى قائمتي
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/JA0SQ
٢٥. TDa-1096Dioscorea alata L. • الصنف التقليدي/ السلالة التقليدية+ إضافة إلى قائمتي
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/J97BQ
٢٦. TDa-1097Dioscorea alata L. • الصنف التقليدي/ السلالة التقليدية+ إضافة إلى قائمتي
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/JA0XV
٢٧. TDa-1109Dioscorea alata L. • الصنف التقليدي/ السلالة التقليدية+ إضافة إلى قائمتي
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/JA181
٢٨. TDa-1122Dioscorea alata L. • الصنف التقليدي/ السلالة التقليدية+ إضافة إلى قائمتي
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/J9P7J
٢٩. TDa-1123Dioscorea alata L. • الصنف التقليدي/ السلالة التقليدية+ إضافة إلى قائمتي
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/J9P8K
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/J9PDR
٣١. TDa-1132Dioscorea alata L. • الصنف التقليدي/ السلالة التقليدية+ إضافة إلى قائمتي
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/J973F
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/J9PGV
٣٣. TDa-1136Dioscorea alata L. • الصنف التقليدي/ السلالة التقليدية+ إضافة إلى قائمتي
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/J9PJX
٣٤. TDa-1137Dioscorea alata L. • الصنف التقليدي/ السلالة التقليدية+ إضافة إلى قائمتي
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/J9PKY
٣٥. TDa-1142Dioscorea alata L. • الصنف التقليدي/ السلالة التقليدية+ إضافة إلى قائمتي
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/J9PR=
٣٦. TDa-1143Dioscorea alata L. • الصنف التقليدي/ السلالة التقليدية+ إضافة إلى قائمتي
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/J9PSU
٣٧. TDa-1145Dioscorea alata L. • الصنف التقليدي/ السلالة التقليدية+ إضافة إلى قائمتي
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/J9PV1
٣٨. TDa-1151Dioscorea alata L. • الصنف التقليدي/ السلالة التقليدية+ إضافة إلى قائمتي
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/J9Q17
٣٩. TDa-1153Dioscorea alata L. • الصنف التقليدي/ السلالة التقليدية+ إضافة إلى قائمتي
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/J9Q39
٤٠. TDa-1167Dioscorea alata L. • الصنف التقليدي/ السلالة التقليدية • بنين+ إضافة إلى قائمتي
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/J9QGP
٤١. TDa-1176Dioscorea alata L. • الصنف التقليدي/ السلالة التقليدية • بنين+ إضافة إلى قائمتي
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/J9QSZ
٤٢. TDa-1177Dioscorea alata L. • الصنف التقليدي/ السلالة التقليدية • بنين+ إضافة إلى قائمتي
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/J9M7W
٤٣. TDa-1187Dioscorea alata L. • الصنف التقليدي/ السلالة التقليدية • بنين+ إضافة إلى قائمتي
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/J9MH1
٤٤. TDa-1189Dioscorea alata L. • الصنف التقليدي/ السلالة التقليدية • بنين+ إضافة إلى قائمتي
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/J9MK3
٤٥. TDa-1192Dioscorea alata L. • الصنف التقليدي/ السلالة التقليدية • بنين+ إضافة إلى قائمتي
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/J9MP6
٤٦. TDa-1196Dioscorea alata L. • الصنف التقليدي/ السلالة التقليدية • ساحل العاج+ إضافة إلى قائمتي
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/J9MTA
٤٧. TDa-1202Dioscorea alata L. • الصنف التقليدي/ السلالة التقليدية+ إضافة إلى قائمتي
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/J9N0G
٤٨. TDa-1207Dioscorea alata L. • الصنف التقليدي/ السلالة التقليدية+ إضافة إلى قائمتي
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/J9N5N
٤٩. TDa-1214Dioscorea alata L. • الصنف التقليدي/ السلالة التقليدية+ إضافة إلى قائمتي
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/J98AH
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/J9NEY