المجموعة الفرعية

Potato landraces with variable tuber flesh color from the potato germplasm collection at CIP

The genebank at the International Potato Center (CIP) conserves, characterizes, and distributes wild and cultivated potato germplasm. As of June 2019, 4442 accessions classified as potato landraces were maintained in the genebank. In this subset, 19 potato landraces with high tuber flesh pigmentation were selected and are available on request for research, training, and breeding.

As part of the characterization process of the CIP germplasm collection, around 20% of potatoes has pigmented flesh color. In general, the pigmentation is due to carotene and anthocyanin produced in the tubers, compounds frequently associated with more nutritional value and antioxidant activity for consumption in human diets. Thus, the consumption of these tubers could improve nutrition and benefit health of consumers.

The CIP germplam collection is a global public good. All materials are distributed to requestors with acceptance of a Standard Material Transfer Agreement (SMTA) for use in research, training, and breeding

Papas tradicionales de la colección del CIP con múltiples colores de pulpa

El banco de germoplasma del Centro Internacional de la Papa (CIP) conserva, caracteriza y distribuye el germoplasma silvestre y cultivado de papa. A junio de 2019, 4442 accesiones clasificadas como papa tradicional eran mantenidas en custodia. Un grupo de 19 accesiones de papas tradicionales con alto nivel de pigmentación de pulpa fueron seleccionadas y están disponibles para distribución para uso en investigación, fitomejoramiento y capacitación.

Dentro del proceso de caracterización de la colección de germoplasma del CIP, se ha identificado que más del 20% de la colección de papas tradicionales presentan pigmentación en la pulpa de los tubérculos. En general estos pigmentos están asociados con contenidos de carotenos o antocianinas, compuestos frecuentemente asociados con un mejor valor nutricional y actividad antioxidante. Por lo que el consumo de estos tubérculos puede mejorar la alimentación y beneficiar la salud de los consumidores.

La colección de germoplasma del CIP es un bien público, por lo que se distribuye usando un Acuerdo Estandarizado de Transferencia de Material (AETM) para uso en investigación, capacitación, y mejoramiento

المحاصيل
Potato
عدد المُدخلات
١٩
تاريخ الإنشاء
2018

البيانات التعريفية للمجموعة الفرعية


منشئو المجموعات الفرعية


قيِّم البيانات
Rene Gomez International Potato Center (CIP)
محول البيانات الرقمي
Oswaldo Chavez International Potato Center (CIP)
جامع البيانات
Marisol Durand International Potato Center (CIP)
مدير البيانات
David Ellis International Potato Center (CIP)

البيانات والموارد


بيانات هوية وصف الهوية متعدد المحاصيل

MCPD - f6fd9269-6bc6-4a07-9003-e23f3d9caeb9.xlsx

Apply custom filters to accessions in this subset

Explore subset accessions on the map

المُدخلات

قائمة المُدخلات المضمنة في المجموعة الفرعية

١. CIP 700123Solanum tuberosum C.Linneo subsp. andigena (Juz. & Bukasov) Hawkes • Wiqlush Rojo • الصنف التقليدي/ السلالة التقليدية • بيرو+ إضافة إلى قائمتي
PER001Centro Internacional de la Papa, Peru • DOI: 10.18730/8V3Z
٢. CIP 700234Solanum tuberosum C.Linneo subsp. andigena (Juz. & Bukasov) Hawkes • SA-2563 • الصنف التقليدي/ السلالة التقليدية • بيرو+ إضافة إلى قائمتي
PER001Centro Internacional de la Papa, Peru • DOI: 10.18730/8WB$
٣. CIP 700313Solanum stenotomum Juz. & Bukasov subsp. stenotomum (Juz. & Bukasov) Hawkes • Cuchipa Ismaynin • الصنف التقليدي/ السلالة التقليدية • بيرو+ إضافة إلى قائمتي
PER001Centro Internacional de la Papa, Peru • DOI: 10.18730/8WP8
٤. CIP 700771Solanum tuberosum C.Linneo subsp. andigena (Juz. & Bukasov) Hawkes • Chirapachanguin • الصنف التقليدي/ السلالة التقليدية • بيرو+ إضافة إلى قائمتي
PER001Centro Internacional de la Papa, Peru • DOI: 10.18730/90DG
٥. CIP 702208Solanum chaucha Juz. & Bukasov • Muru Piña • الصنف التقليدي/ السلالة التقليدية • بيرو+ إضافة إلى قائمتي
PER001Centro Internacional de la Papa, Peru • DOI: 10.18730/9B8Y
٦. CIP 702395Solanum tuberosum C.Linneo subsp. andigena (Juz. & Bukasov) Hawkes • Puma Maqui • الصنف التقليدي/ السلالة التقليدية • بيرو+ إضافة إلى قائمتي
PER001Centro Internacional de la Papa, Peru • DOI: 10.18730/9CT6
٧. CIP 702815Solanum stenotomum Juz. & Bukasov subsp. stenotomum (Juz. & Bukasov) Hawkes • Morar Nayra Mari • الصنف التقليدي/ السلالة التقليدية • بيرو+ إضافة إلى قائمتي
PER001Centro Internacional de la Papa, Peru • DOI: 10.18730/9FZ~
٨. CIP 703287Solanum stenotomum Juz. & Bukasov subsp. stenotomum (Juz. & Bukasov) Hawkes • Azul Sonq'o o Q'eqorani • الصنف التقليدي/ السلالة التقليدية • بيرو+ إضافة إلى قائمتي
PER001Centro Internacional de la Papa, Peru • DOI: 10.18730/9K8V
٩. CIP 703317Solanum stenotomum Juz. & Bukasov subsp. stenotomum (Juz. & Bukasov) Hawkes • Chingos • الصنف التقليدي/ السلالة التقليدية • بيرو+ إضافة إلى قائمتي
PER001Centro Internacional de la Papa, Peru • DOI: 10.18730/9M1F
١٠. CIP 704058Solanum tuberosum C.Linneo subsp. andigena (Juz. & Bukasov) Hawkes • Leona negra • الصنف التقليدي/ السلالة التقليدية • الاكوادور+ إضافة إلى قائمتي
PER001Centro Internacional de la Papa, Peru • DOI: 10.18730/A7HA
١١. CIP 704294Solanum tuberosum C.Linneo subsp. andigena (Juz. & Bukasov) Hawkes • Maqta Suytu • الصنف التقليدي/ السلالة التقليدية • بيرو+ إضافة إلى قائمتي
PER001Centro Internacional de la Papa, Peru • DOI: 10.18730/ADRR
١٢. CIP 704434Solanum tuberosum C.Linneo subsp. andigena (Juz. & Bukasov) Hawkes • Morales • الصنف التقليدي/ السلالة التقليدية • بيرو+ إضافة إلى قائمتي
PER001Centro Internacional de la Papa, Peru • DOI: 10.18730/AHKU
١٣. CIP 705468Solanum stenotomum Juz. & Bukasov subsp. goniocalyx (Juz. & Bukasov) Hawkes • Huasa Amarilla • الصنف التقليدي/ السلالة التقليدية • بيرو+ إضافة إلى قائمتي
PER001Centro Internacional de la Papa, Peru • DOI: 10.18730/BF8Q
١٤. CIP 705534Solanum stenotomum Juz. & Bukasov subsp. stenotomum (Juz. & Bukasov) Hawkes • Kuchipa Akan • الصنف التقليدي/ السلالة التقليدية • بيرو+ إضافة إلى قائمتي
PER001Centro Internacional de la Papa, Peru • DOI: 10.18730/BH8D
١٥. CIP 705841Solanum tuberosum C.Linneo subsp. andigena (Juz. & Bukasov) Hawkes • Unknown • الصنف التقليدي/ السلالة التقليدية • بيرو+ إضافة إلى قائمتي
PER001Centro Internacional de la Papa, Peru • DOI: 10.18730/BTKG
١٦. CIP 706116Solanum stenotomum Juz. & Bukasov subsp. goniocalyx (Juz. & Bukasov) Hawkes • Comino • الصنف التقليدي/ السلالة التقليدية • بيرو+ إضافة إلى قائمتي
PER001Centro Internacional de la Papa, Peru • DOI: 10.18730/C24=
١٧. CIP 706204Solanum tuberosum C.Linneo subsp. andigena (Juz. & Bukasov) Hawkes • Sautihua • الصنف التقليدي/ السلالة التقليدية • بوليفيا+ إضافة إلى قائمتي
PER001Centro Internacional de la Papa, Peru • DOI: 10.18730/C4AZ
١٨. CIP 707200Solanum stenotomum Juz. & Bukasov subsp. stenotomum (Juz. & Bukasov) Hawkes • Toccochi • الصنف التقليدي/ السلالة التقليدية • بيرو+ إضافة إلى قائمتي
PER001Centro Internacional de la Papa, Peru • DOI: 10.18730/CSG6
١٩. CIP 719053Solanum stenotomum Juz. & Bukasov subsp. stenotomum (Juz. & Bukasov) Hawkes • Yuraq Canchillo • الصنف التقليدي/ السلالة التقليدية • بيرو+ إضافة إلى قائمتي
PER001Centro Internacional de la Papa, Peru • DOI: 10.18730/D2F$