جزییات افزونه

BRA22
شماره افزونه
BRA22
کد موسسه
COL003
تاریخ اکتساب
داده ارائه نشد
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه سنتی/رقم بومی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری آزمایشگاهی
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
آرایه‌بندی
جنس
Manihot
گونه
نام علمی
Manihot esculenta Crantz
محصول
Cassava
نام محصول ارائه شده
cassava
مجموعه داده‌های مرتبط
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:1f5feb5c-b7db-4ccc-a13e-79731ba5d6cb
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
24 October 2018
ایجاد شد
داده ارائه نشد