جزییات افزونه

UD0400794
شماره افزونه
UD0400794
کد موسسه
UKR008
تاریخ اکتساب
1986
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
وحشی
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
وضعیت نامشخص
آرایه‌بندی
جنس
Lathyrus
نام علمی
Lathyrus articula
نام محصول ارائه شده
vetchling
نامهای افزونه
شناسه دیگر
01590 RUS001
شماره جمع‌آوری
00805
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
منبع جمع‌آوری
موسسه، ایستگاه تحقیقاتی، سازمان پژوهشی، بانک ژن
شماره جمع‌آوری
00805
کد موسسه جمع‌آوری کننده
UKR008
نام موسسه جمع‌آوری کننده
UKR008
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:ef7901ec-95ad-4c71-a706-d19362bffe0b
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
8 September 2019
ایجاد شد
داده ارائه نشد