کد ISO-3166 ALB

Albania
اطلاعات بیشتر
ISO-3166
ISO-3166 3-alpha: ALB, ISO-3166 2-alpha: AL
منشاء افزونه‌ها
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Triticum aestivum
Zea mays
Triticum turgidum
Phaseolus vulgaris
Triticum durum
سایر
5,225
ارائه‌دهندگان داده Genesys