نمایه کشور: Czechoslovakia

Czechoslovakia, Czechoslovak Socialist Republic

کشور:

فهرست کشور Czechoslovakia, Czechoslovak Socialist Republic

رکوردها در Genesys:

ISO:
ISO-3166 3-alpha: CSK, ISO-3166 2-alpha: CS
این مدخل مربوط به گذشته است.

0 رکورد در مؤسسات این کشور

0 موسسه در WIEWS ثبت شده است