نمایه کشور: استونیا

استونیا

کشور:

فهرست کشور استونیا

اطلاعات بیشتر:

رکوردها در Genesys:

ISO:
ISO-3166 3-alpha: EST, ISO-3166 2-alpha: EE
استونیا یکی از طرفین «پیمان بین‌المللی ذخایر ژنتیکی گیاهی در زمینه غذا و کشاورزی» (ITPGRFA) است.