نمایه کشور: اتیوپی

اتیوپی

کشور:

فهرست کشور اتیوپی

اطلاعات بیشتر:

رکوردها در Genesys:

ISO:
ISO-3166 3-alpha: ETH, ISO-3166 2-alpha: ET
اتیوپی یکی از طرفین «پیمان بین‌المللی ذخایر ژنتیکی گیاهی در زمینه غذا و کشاورزی» (ITPGRFA) است.

18,643 رکورد در مؤسسات این کشور