نمایه کشور: مستعمره‌های بریتانیا در اقیانوس هند

مستعمره‌های بریتانیا در اقیانوس هند

کشور:

فهرست کشور مستعمره‌های بریتانیا در اقیانوس هند

ISO:
ISO-3166 3-alpha: IOT, ISO-3166 2-alpha: IO

0 رکورد در مؤسسات این کشور

0 موسسه در WIEWS ثبت شده است