نمایه کشور: جزایر ماریانای شمالی

جزایر ماریانای شمالی

کشور:

فهرست کشور جزایر ماریانای شمالی

رکوردها در Genesys:

ISO:
ISO-3166 3-alpha: MNP, ISO-3166 2-alpha: MP

0 رکورد در مؤسسات این کشور

0 موسسه در WIEWS ثبت شده است