نمایه کشور: نیجر

نیجر

کشور:

اطلاعات بیشتر:

رکوردها در Genesys:

ISO:
ISO-3166 3-alpha: NER, ISO-3166 2-alpha: NE
نیجر یکی از طرفین «پیمان بین‌المللی ذخایر ژنتیکی گیاهی در زمینه غذا و کشاورزی» (ITPGRFA) است.

0 رکورد در مؤسسات این کشور