نمایه کشور: پالائو

پالائو

کشور:

فهرست کشور پالائو

اطلاعات بیشتر:

رکوردها در Genesys:

ISO:
ISO-3166 3-alpha: PLW, ISO-3166 2-alpha: PW
پالائو یکی از طرفین «پیمان بین‌المللی ذخایر ژنتیکی گیاهی در زمینه غذا و کشاورزی» (ITPGRFA) است.

0 رکورد در مؤسسات این کشور

0 موسسه در WIEWS ثبت شده است