کد ISO-3166 POL

Poland
اطلاعات بیشتر
ISO-3166
ISO-3166 3-alpha: POL, ISO-3166 2-alpha: PL
منشاء افزونه‌ها
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Dactylis glomerata
Festuca pratensis
Triticum aestivum
Lolium perenne
Phleum pratense
سایر
۲۹٬۸۱۸
ارائه‌دهندگان داده Genesys